مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
EX41 - Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology

RAM
32 GB DDR4 RAM
Hard Drive
2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm

HDD (Software-RAID 1)

Class Enterprise
Connection
1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth
1 Gbit/s
Backup Space
100 GB
Inclusive Traffic
30 TB*


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.